เอกสารที่นักศึกษากู้ยืมต้องรับทราบ และดำเนินการ ปีการศึกษา 2552

( เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อสัมภาษณ์ )

2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

( เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษาอ่านประกอบการสัมภาษณ์ )

3. คำอธิบายคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม

( เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษาอ่านประกอบการสัมภาษณ์ )

4. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

( เพื่อให้ผู้รับรองรายได้ อ่านประกอบการเขียน หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว )

5. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

( เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง )

6. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส หรือการอยู่กินด้วยกัน

( เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง )

7. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในสัญญา และการพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน

( เพื่อความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล รูปแบบที่ถูกต้องของตัวสัญญา )

8. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน

( เพื่อความถูกต้องของการลงลายมือชื่อในสัญญา )

9. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.)

10. การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2

11. เอกสารแนบแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ( นักศึกษาเก่า ) ปีการศึกษา 2552

12. เอกสารแนบแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ( นักศึกษาเข้าใหม่ ) ปีการศึกษา 2552

13. เอกสารแนบแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

19 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 28595 ครั้ง