ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤต เศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  หนึ่งในกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 50 ปี  แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยกล่าวถึงการ เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 52  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  มจพ. การเสวนานี้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการว่างงานหรือตกงานของ ประชาชน เพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ในเรื่องของการจัดจ้างคนที่ไม่มีงานทำ จะมีวิธีการที่จะทำอย่างไร โดยได้รับเกรียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ฯพณฯ  นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี  กล่าวเปิดการ เสวนาทางวิชาการ ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. ไชยา   ยิ้มวิไล  มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน จากทุกภาคส่วนของภาครัฐและ
เอกชน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร สถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้แรงงานในแบบผู้ผลิต เป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการการอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ  เพราะเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิเน้นเรื่องวิธีการที่จะอัพเกรดหรือการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความรู้ตามทันต่อเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลน คือเราไม่ขาดแคลนช่างที่ไร้ฝีมือ แต่เราขาดแคลนช่างที่มีฝีมือมีคุณภาพในระดับช่างฝีมือเทคนิค วิศวกรและเรากำลังขาดแคลนนักวิชาการมืออาชีพ ในเรื่องของ
งานวิจัยและผลงานผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตแรงงานและผู้ที่ขาดแคลนแรงงาน  การเสวนาจะ ช่วยให้ข้อคิดและช่วยเสริมจุดที่ขาดอยู่ให้เต็ม
      ออกอากาศแล้วเมื่อวันที่ 17  ก.พ. 52 เวลา 16.00-17.00 น. FM. 92.5 MHz  สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย(เครือข่ายทั่วประเทศ)


     ขวัญฤทัย  ข่าว / นันติญา ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1893 ครั้ง