ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ
จัด “5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 52
ภาคเช้า เวลา 07.00-12.00 น. ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 51 รูป   ตักบาตรอาหารแห้ง 
พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ และพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับภาคค่ำ เริ่มเวลา 17.00-22.30 น.
ประกอบด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม : การรับมอบชุดสัญญาณการแพร่ภาพออกอากาศ Deutsche Welle
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยการประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551  ประกอบด้วย
คนดีศรีแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย   1) ครูดีศรีมหาวิทยาลัย ได้แก่ อ.ดร. สุชาติ  เมืองแก้ว
2) คนดีศรีสังคม ได้แก่   นายสุเทพ  รอดแป้น  3) คนดีศรีศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ครูธีระ  ภู่มณี
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 ผศ.ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์   สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5  นายอิศเรศ  สมณะ   สังกัด  สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  ผศ.วิทยา  ประยงค์พันธุ์    สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
กลุ่มลูกจ้างประจำ  นายปรีชา   สาสิงห์   สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มพนักงานพิเศษ  นายศักดิ์ชัย   หนองขอม   สังกัด  สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มีค่าคะแนนสูงสุด ดังนี้
1. ประเภทหน่วยงานจัดการศึกษาดีเด่น                   ได้แก่  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ประเภทหน่วยงานบริการวิชาการเด่น                  ได้แก่  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
3. ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น  ได้แก่  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551
1. นายพลศักดิ์   ปิยะทัต           สาขานักธุรกิจภาคเอกชน
2. ผ.ศ.ภัทร   วัจนเทพินทร์       สาขานักวิชาการ
3. ร.ศ.ดร.วิทยา   วิภาวิวัฒน์      สาขานักส่งเสริมด้านกีฬา        ขวัญฤทัย  ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1895 ครั้ง