ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) กำหนดจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการ
ด้านดิจิตอลทีวีและการออกอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบสถปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
ครบ 5 ทศวรรษ เมื่อวันที่ 26-27  พ.ย. 2551  ในส่วนของการสัมมนาวิชาการดิจิตอลทีวีและการผลิตรายการ 
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ โดยวันที่ วันที่ 26 พ.ย. 51 เวลา 10.00-16.00 น. เรื่อง Digital elevision  วันที่ 27 พ.ย. 51  เวลา
10.00-12.00 น. เรื่อง Digital Measurement เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง การผลิตรายการ โทรทัศน์  อีกทั้งยังมการจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี  อุปกรณ์ทางด้านโทรทัศ์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ   โดยจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในระบบดิจิตอล  เช่น  กล้องโทรทัศน์  สวิทซ์เซอร ์ อุปกรณ์ทางด้านแสง  ขาตั้งกล้อง  อุปกรณ์ต่างๆ   ในสถานีโทรทัศน์

ณ หอประชุมประดู่แดง  ซึ่งมีตัวแทนบริษัทตอบรับเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ เช่น บริษัทโซนี่ไทย จำกัด บริษัทดีเอสอี
บริษัทนอร์ทสตาร์จำกัด บริษัทนีว่าเทคโนโลยี จำกัด บริษัทสตรงค์บราเดอร์ 1961 บริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด
บริษัทไทเนอร์ยี จำกัด และบริษัทนิวฟรอน์ จำกัด เป็นต้น

บุกเบิก ข่าว / สมเกษ ภาพ

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 624 ครั้ง