วทอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNET)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.วช. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNET) จำนวน 45 คน

ผู้สนใจสมัครเพิ่มเติม (ไม่เสียค่าสมัครเพิ่ม) ติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552

สามารถสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร. 02-5858541 ต่อ 6201, 6239 และ 02-9132500-24 ต่อ 6201, 6239

4 มีนาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6125 ครั้ง