มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรดูงานด้านการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มจพ.  พร้อมด้วย ผศ. อัจฉรา สังข์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผศ. คันธรส แสนวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล   นางสาวปราณี  เข็มวงศ์ทอง   ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จำนวน 11 คน  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน มจพ. ด้านการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม  215 
อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 2

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1117 ครั้ง