นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ กล่าวรายละเอียดความร่วมมือ เรื่อง"การเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา"
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กล่าวแสดง เจตนารมณ์ และความร่วมมือ การแนะนำหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน
และสื่อการสอน 5 วิชา ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและคุณภาพ สำหรับเยาวชนในสถาบัน
อาชีวศึกษาโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ.
นางสาวเชาวลี รัตนมุ่งเมฆา
สืบเนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินโครงการ"พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
มาตราฐานในงานอุตสาหกรรม ออกแบบพัฒนา และสร้างต้นแบบชุดสื่อการสอน เมื่อเร็วๆนี้
>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1022 ครั้ง