มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมปฐพี หรือวิศวกรรมเทคนิคธรณี มีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
  และงานวิจัยที่เป็นที่รองรับ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ 8116
 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31
ม.ีค. 52 ในวันและเวลาราชการ

บุกเบิก ข่าว


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1966 ครั้ง