รศ.ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ.  กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี”  เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2552  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สำหรับรองรับการดำเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี  โดยมีผู้เข้าสัมมนา 80 คน และได้รับเกียรติจาก  ผศ. ปรานี  พรรณวิเชียร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร

ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ ภาพถ่าย


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 980 ครั้ง