มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

         - ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800 โทรศัพท์   0-2913-2500 
ต่อ8116
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20มีนาคม  2552 ในวันและแวลาราชการ

บุกเบิก ข่าว


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1616 ครั้ง