การตรวจสอบผลการสอบเข้า มจพ.
1. ผ่านระบบ SMS
- พิมพ์ เลขที่สมัครสอบ กดส่ง 4276333 (ค่าบริการ 3 บาท)
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
23 มี.ค. 52
งดบริการประกาศผ่าน SMS
ปริญญาตรี 4 ปี
24 มี.ค. 52
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
25 มี.ค. 52
 
2. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
23 มี.ค. 52
30 มี.ค. 52
ปริญญาตรี 4 ปี
24 มี.ค. 52
31 มี.ค. 52
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
25 มี.ค. 52
2 เม.ย. 52
 
3. ผ่านบอร์ดประกาศผล
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
24 มี.ค. 52
30 มี.ค. 52
ปริญญาตรี 4 ปี
25 มี.ค. 52
31 มี.ค. 52
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
26 มี.ค. 52
2 เม.ย. 52
 
** หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี) ประักาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 2 เม.ย. 52
17 มีนาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 31933 ครั้ง