นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดตัวโครงการ และสัมมนาผู้บริหารสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการดังกล่าวสืบเนื่อง มาจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะ หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเล็งเห็น ความสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความสามารถเชิงปฏิบัติการและประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้การอนุรักษ์พลังงาน สามารถดำเนินการและขยายเครือข่ายอย่างยั่งยืน
จึงได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา เอกชน (สช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ดำเนินโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเชิงปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษา ให้มีประสบการณ์และเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินการให้คำแนะนำการอนุรักษ์
พลังงานแก่สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพิ่มพูนทักษะความรู้เชิงวิชาการ์สำหรับกระบวน
การเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาแกนนำ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานขึ้นประจำพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค
          สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการโดยการสัมมนา
รายละเอียดดังนี้
          1)  ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสามารถจัดตั้งทีมเทคนิค เพื่อให้คำแนะนำ ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่สถานศึกษาอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ทีม ทั่วประเทศ
          2)  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในแต่ละภูมิภาค
จำนวน 5 แห่งทั่วประเทศ
          3)  สถาบันอาชีวศึกษาแกนนำในแต่ละภูมิภาค สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานขยายผล
ไปสู่สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชนกว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ คาดว่าประหยัดได้ร้อยละ 10
ของการใช้คือ 12.5 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินประหยัดประมาณ 37 ล้านบาทต่อปี  รวมถึงมอบรางวัล
ให้กับสถานศึกษา 20 สถานศึกษา ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
          สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สถาบันอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถลงมือปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เอง และสามารถถ่ายทอดไปยังนักศึกษาผู้จะมีบทบาทสำคัญในการนำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไปใช้
ในสถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ ยังจะได้ร่วมกันสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ มาตรการด้านการอนุรักษ์
พลังงานต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถานศึกษาจะได้รับเทคนิคและวิชาการ
ด้านพลังงานสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และหัวใจสำคัญของโครงการ
คือ การสร้างเครือข่ายทีมเทคนิคเพื่อการประหยัดพลังงาน อันจะเป็นพลังสำคัญในการกำหนดแนวทาง
การอนุรักษ์พลังงาน และขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการกระตุ้น
ปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์พลังงานของประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนสืบต่อไป

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ  ภาพถ่าย


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1380 ครั้ง