คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี โครงการสมทบพิเศษ
ปีการศึกษา 2552

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Text Box: รับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3  ปี  โครงการสมทบพิเศษ  ปีการศึกษา 2552  เพิ่มเติม

          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม จำนวน 2 สาขาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

วุฒิผู้สมัคร

อุปกรณ์การแพทย์ ( IMIs )

รอบเช้า 50 คน

ปวส. ทุกกลุ่มวิชา

สถิติประยุกต์ ( ASs )

 

รอบเช้า 50 คน

รอบค่ำ 50 คน

ปวส. ทุกกลุ่มวิชา

2. เงื่อนไขการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

3. กำหนดการสมัครและการคัดเลือก

ระยะเวลา

กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

1 – 24 เมษายน 2552

รับสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th

8 – 24 เมษายน 2552

ชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินจาก เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th แล้วนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย

29 เมษายน 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th

2 พฤษภาคม 2552

เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบข้อเขียน

วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

6 พฤษภาคม 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th

13 พฤษภาคม 2552

สอบสัมภาษณ์

ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

14 พฤษภาคม 2552

ประกาศผลการคัดเลือก

เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th

14 พฤษภาคม 2552

เป็นต้นไป

ซื้อเอกสารมอบตัว

แผนกการเงิน ชั้น 1 อาคาร TGGS

พฤษภาคม 2552

พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

 

ติดตามกำหนดการจากประกาศอีกครั้ง

4. เงื่อนไขการสมัคร

เลือกสมัครได้คนละ 3 อันดับ

5. วิธีการสมัคร

5.1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร และกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 24 เมษายน 2552

5.2 แนบเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ . JPG ขนาดไม่เกิน 1 MB ได้แก่

- รูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักศึกษา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

- ใบ Transcripts ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรืออยู่ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

- ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552 แล้วเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อแสดงในวันรายงานตัว

5.3 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552

6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ภาคเรียนละประมาณ 30,000 บาท

7. ทุนการศึกษา

กรณีนักศึกษามีผลการเรียนดีคณะมีทุนอุดหนุนทางวิชาการคืนให้ในชั้นปีที่ 2 หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ เงื่อนไขของทุนอีกหลายละประเภท

8 . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0 2913 2500 – 24 ต่อ 4210 , 4219

ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร PDF

25 มีนาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8320 ครั้ง