มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Professional Award สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สกว. ครั้งที่ 7:IRPUS 52 เมื่อวันที่ 27 ถึง 29 มี.ค. 52
ณ ศูนย์การค้า Siam Paragon โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือโครงงาน การพัฒนารถลาดยางเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายอนุสิษฐ แสงอริยวนิช นายแชน ทองน้อย
นายประภูศักดิ์ พงษ์พะยอม นายปวีณ์พล กูละพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

รายละเอียดโครงการ
ผู้จัดทำโครงการ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4765 ครั้ง