ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2552

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2552 จำนวน 2 รุ่น คือ

1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง รับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน 2552

2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552

รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูที่เว็บไซต์ www.ie.kmutnb.ac.th

9 เมษายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6686 ครั้ง