มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ 2/2552 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย
(สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2552 ในวันเสาร์ที่ 2  พฤษภาคม 2552   เวลา 09.00-12.00 น.  และ 13.30-15.00 น.
ตามลำดับ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจพ .โทรศัพท์   0-2913-2500-24  ต่อ  2801,1121 ,1166

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1026 ครั้ง