มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2551  ระดับปริญญาตรีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เรื่อง “แบบจำลองการพังทลายของลาดดิน” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  มุตพันธุ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้พัฒนาการศึกษาวิจัยให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันต่อไป  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายอภินันท์  มากสี  นายนราศักดิ์   ขุมทอง   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  0-2913-2500-24 ต่อ 3253

รุ่งนภา/ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1991 ครั้ง