ตามที่ มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมฟิสิกส์ไทย โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552   โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 และพระราชทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 15 ประเทศ จำนวน 119 คน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยศิริ   ตุ้มทอง
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 3 โรงเรียมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

         รุ่งนภา ข่าว/บุกเบิก  ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4191 ครั้ง