รองศาสตราจารย์อุดม  จีนประดับ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยการรับสมัครโครงการละ 28 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดังนี้
     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
        ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2552
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop
        ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2552
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icit.kmutnb.ac.th และติดต่อสำรองที่ นั่งได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2205, 2215 โทรสาร 0-2585-7945 


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2259 ครั้ง