ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน USA. เกี่ยวกับการร้องเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and travel ใน USA.ประสบปัญหา   ซึ่งสรุปได้ดังนี้
      1. ปัญหาเรื่องการจ้างงานและนายจ้าง
             1.1 บริษัทจัดหางานซึ่งเป็นตัวแทนใน USA. ไม่สามารถจัดหางานให้นักศึกษาทำได้ เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึง USA. ตามที่แจ้งไว้เนื่องจากขณะนี้ USA. เองก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
             1.2 นักศึกษาบางส่วนได้งานทำ แต่ได้ชั่วโมงในการทำงานน้อย (น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามกฎหมาย USA.) ทำให้ได้รับรายได้น้อย (ซึ่งไม่คุ้มค่ากับค่าเครื่องบินและ ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ)
             1.3 งานที่บริษัทจัดหาให้ เป็นงานอันตรายและมีความเสี่ยง
             1.4 งานที่ทำเป็นงานหนัก กอปรกับนักศึกษาเองไม่เคยชินกับการทำงานหนัก เนื่องจากนักศึกษา ที่ไปเข้าโครงการส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี
             1.5 นายจ้างและผู้ร่วมงานใช้วาจาดูถูกและข่มขู่ว่าจะส่งตัวกลับประเทศไทย
2. ปัญหาเรื่องที่พัก
             2.1 ที่พักไม่เหมาะสม นักศึกษาฯต้องอยู่กันอย่างแออัด ห้องละ 4 คน บางรายถูกจัดให้พัก      7 คนต่อบ้าน 1 หลัง ซึ่งมี 2 ห้องนอน
             2.2 อยู่ห่างไกลจากที่ทำงานมาก ต้องเดินทางด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ 40 นาที  (เนื่องจากหากรอรถเมล์จะใช้เวลานานมาก และหากใช้บริการรถแท็กซี่ทุกวัน ก็จะเสียค่าใช้จ่ายสูง)
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริษัทจัดหางานในไทย และบริษัทตัวแทนใน USA.
             3.1 สิ่งที่บริษัทประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการมักจะไม่ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาประสบในสหรัฐฯ ไม่ว่าการจัดหางานให้หรือเรื่องที่พัก
             3.2 เมื่อเกิดปัญหา และต้องการเรียกเงินคืน บริษัทในไทยจะปฏิเสธและไม่รับผิดชอบใดๆ
             3.3 เมื่อเกิดปัญหาใน USA. นักศึกษามักไม่ได้รับการดูแลที่ดี อีกทั้งได้รับการข่มขู่ว่า จะแจ้งระงับวีซ่าและส่งตัวกลับประเทศไทย
             ทางงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพจึงขอเตือนนักศึกษาที่สนใจทำงานในต่างประเทศโดยไปกับทางบริษัทซึ่ง จัดโครงการในรูปแบบ Work and travel ให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้ไปทำงาน   เพราะอาจประสบปัญหาดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 9298 ครั้ง