อาจารย์ ดร.มงคล   หวังสถิตย์วงศ์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   พระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และได้ดำเนินการจัดสรรไปแล้วในครั้งที่ 1 จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 952,000 บาท  มีวงเงินเหลือจัดสรรในครั้งที่ 2 ทั้งหมด เป็นเงิน 548,000 บาท 
         ผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 2)  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 จนถึงวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552  นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (บว. 56) ได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2913-2500 ต่อ 2412 , 2416


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1220 ครั้ง