สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดโลโก้สำนักวิจัยฯ ที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย – เยอรมัน และแสดงออกถึงความเป็นสำนักงานวิจัยฯ  โดยมีรายละเอียดการส่งผลงาน ดังนี้


        หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทราบผลโดยตรง
ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกรัตน์ นพโสภณ, คุณเตมีย์ ช่วยชูวงศ์
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1514 - 1515


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1329 ครั้ง