เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดปฎิทิน การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาไว้ดังนี้
ปฎิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552
1.
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึง
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552
- จำหน่ายระเบียบการ และรับสมัคร ณ บัณฑิตวิทยาลัย
2

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2552

- รับสมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต
3
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552

- คณะเสนอชื่อบุคคลต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
2. คณะกรรมการสอบประเมินความสามารถ
3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์


4
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552
- ภาควิชาส่งข้อสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
5
วันพุธที่ 2 กันยายน 2552
- ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ
6
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552
- สอบข้อเขียน หรือสอบประเมินความสามารถ ทุกสาขาวิชา
7
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
- ภาควิชาส่งผลสอบข้อเขียนให้บัณฑิตวิทยาลัย
8
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกวิชา
9
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552
- สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา
10
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552
- ภาควิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัย
11
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกสาขาวิชา
12
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
นักศึกษาใหม่ดำเนินการ ดังนี้
- รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเอกสารรายงานตัวและบัตรลงทะเบียน
- ลงทะเบียนเรียน และเข้ารับการปฐมนิเทศ
13
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552
- วันเปิดภาคเรียน
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417 โทรสาร 0-2587-4357 e-mail : grad@kmutnb.ac.th

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5698 ครั้ง