การประชุมสัมมนา เรื่อง
" การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมสัมมนา เรื่อง " การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน " ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 22 แห่ง จำนวน 150 คน ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

12. มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

13. มหาวิทยาลัยเกริก

14. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

17. วิทยาลัยดุสิตธานี

18. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

19. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

20. วิทยาลัยราชพฤกษ์

21. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

22. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

19 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1257 ครั้ง