มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยตรวจ และทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง (CNG/NGV)  ตามกฎหมาย พรบ. รถยนต์ หนังสือรับรองเลขที่ สธร 51-2552  และกฎหมาย พรบ. การขนส่งทางบก หนังสือรับรองเลขที่ สธข 52-2552  ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจ และทดสอบรถที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (CNG/NGV) แก่บุคคลทั่วไป จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าของรถ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งปัจจุบัน มีการนำก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) มาใช้กับยานยนต์ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากความดัน ใช้งานของก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ค่อนข้างสูง (200 bar) จึงทำให้ต้องมีมาตรฐาน ในการติดตั้ง และตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และตามกฎหมายเจ้าของรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง ต้องนำรถเข้าตรวจรับรองความปลอดภัยทุกๆ ปี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบริการตรวจและทดสอบนอกสถานที่ เพื่อความสะดวก โดยที่ไม่ต้องนำรถมาตรวจ และทดสอบยังศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัย(ติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดเวลาและสถานที่ในการตรวจ)
อัตราค่าบริการตรวจและทดสอบ
     1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถกระบะ   ราคา 500 บาท/คัน
     2. รถโดยสาร รถบรรทุก   ราคา 1,000 บาท/คัน
     ผู้สนใจตรวจและทดสอบรถ  ติดต่อได้ที่ อาคาร 62  โรงฝึกงาน สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  โปรโมชั่นพิเศษ  ลดทันที 20% (เฉพา.ะรถยนต์ส่วนบุคคล) เหลือเพียง 400 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  0-2913-2500-24 ต่อ 2625, 2601, 2612, 2613, 6427

( รุ่งนภา / เขียนข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5701 ครั้ง