ประกาศ กรอ. ด่วน

นักศึกษาผู้กู้ยืม กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552

ส่งแบบคำขอกู้ และสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมหลักฐาน

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552

 

ส่งเอกสารได้ที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

**หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า นศ. ไม่ประสงค์จะกู้ยืม**

29 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2864 ครั้ง