ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี   ชีวพฤกษ์  เลขาธิการ IAESTE  Thailand ประจำประเทศไทย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The Internationnal  Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) ทั้งนี้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก  เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2553  ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  2552  – 30  กันยายน  2552  ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -18.30 น. และวันเสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ IAESTE  Thailand
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าวไป ด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ  93  ประเทศ
           สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทรศัพท์  0-2913-2500  ต่อ 1025, 1193, 1194  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.iaeste-thailand.org

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2986 ครั้ง