ประกาศ กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2552

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1)

 

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552 ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

•  Download แบบคำขอกู้ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

•  ยื่นแบบคำขอกู้ พร้อมเอกสารแนบดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2.2 สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด

2.3 ใบจองวิชาเรียน (ท13-2) 1 ชุด

2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินภาคล่าสุด 1 ชุด

สาขาวิชาสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (pdf)

 

ส่งเอกสารได้ที่ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2552

 

1 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3726 ครั้ง