ประกาศวิชาทหาร เรื่อง การขอแก้ชื่อตัว-ชื่อสกุล

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 ชายและหญิงให้ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2552 ได้ที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.

หากมีความประสงค์จะแก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้เตรียมสำเนาบัตรประตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ และมาติดต่อเพื่อขอแก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุล ได้ที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

 

ปนัดดา ศรีธนสาร

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง

 

2 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 980 ครั้ง