บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                               
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                        
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม           
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
- สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

        เปิดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552  ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2552  และสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2552                    
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417 , 0-2913-2578  หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร หรือที่เว็บไซต์  www.grad.kmutnb.ac.th    
 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7803 ครั้ง