สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่คือ การเผยแพร่ความรู้วิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดสัมมนา และฝึกอบรมให้คำปรึกษา ให้บริการด้านการเรียน การสอน ในขณะเดียวกันก็ให้บริการด้านการตรวจสอบเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และทดสอบวัสดุต่างๆ ในปีงบประมาณ ประจำปี 2552 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้กำหนดปฏิทินอบรมประจำปี 2552  ในหลักสูตรต่างๆ เช่น  หมวดการผลิตและคุณภาพ หมวดการบริหารการเพิ่มผลผลิต หมวดการบำรุงรักษา  หมวดเทคโนโลยีพื้นฐาน หมวดเทคโนโลยีพลาสติก หมวดเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  หมวดเทคโนโลยีอัตโนมัติ  หมวดเทคโนโลยีการเชื่อม หมวดการพัฒนาบุคลากร  หมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

หลักสูตร

ราคา/คน/บาท

วัน/เดือน/ปี

หมวดการผลิตและคุณภาพ

1. การวางแผนและควบคุมการผลิต

3,000

16-17 ก.ย.52

2. การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับผู้บริหาร

1,500

14 พ.ค., 22 ก.ย.52

3. การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน

1,500

24 มี.ค., 25 มิ.ย., 14 ต.ค. 52

4. การควบคุมคุณภาพภายในกระบวนการผลิต

3,000

3-4 ก.ย.52

5. การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

1,500

 20 ก.ค., 18 พ.ย. 52

6. การบริหารพัสดุคงคลัง

1,500

 18 ส.ค., 12 พ.ย.52

7. เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

1,500

16 ต.ค. 52

8. ความตระหนักในของเสีย

1,500

7 ก.ค.52

หมวดการบริหารการเพิ่มผลผลิต

9. การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

1,500

18 ส.ค., 4 พ.ย. 52

10. การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครื่องจักร

1,500

 6 ส.ค., 26 พ.ย.52

11. เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถาน

1,500

30 ก.ย., 3 ธ.ค.52

12. FMEA-Failure Mode and Effect Analysis 3 rd

3,000

6-7 ต.ค.52

13. Logistic and supply Chain

3,000

4-15 ก.ย.52

14. Lean Manufacturing System

3,000

 25-26 พ.ย.52

15. Logistic and supply  Chain

3,000

29-30 ก.ย.51

16. การควบคุมด้วยการมองเห็น

1,500

9 ก.ย.,3 พ.ย. 52

17. เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงาน

1,500

20 ส.ค., 15 ต.ค.52

18. IE เทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน

3,000

22-23 ก.ย., 19-20 พ.ย. 52

19. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement)

1,500

29 ก.ย., 30 พ.ย. 52

20. การปรับปรุงสำนักงาน (Office  Improvement)

1,500

9 ก.ย., 2 ธ.ค.52

21. การแก้ปัญหาแบบ QC

1,500

9 ก.ค., 19 พ.ย.52

22. การใช้เครื่องมือ QC อย่างเชี่ยวชาญ

1,500

13 ต.ค.52

23. Kaizen

1,500

22 ก.ย.52

หมวดการบำรุงรักษา

24. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1,500

3 ส.ค., 16 พ.ย.52

25. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

1,500

11 ก.ย., 15 ธ.ค.52

26. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

1,500

4 ส.ค., 24 พ.ย. 52

27. การบำรุงรักษาเชิงวางแผน

1,500

7 ส.ค., 12 พ.ย.52

28. กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการซ่อม
บำรุง

1,500

21 ต.ค. 52

29. เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงานซ่อมบำรุง

1,500

 7 ต.ค.52

30. การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มมูลค่าความน่าเชื่อถือ

1,500

 24 ก.ย. 52

หมวดเทคโนโลยีพื้นฐาน

31. การจับยึดด้วยโบล์ทและนัต

1,500

26 ส.ค., 2 ธ.ค.52

32. การหล่อลื่น

1,500

9 พ.ย. 52

33. นิวแมติกในงานอุตสาหกรรม

6,000

2-5 มิ.ย., 3-6 พ.ย.52

34. ไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม

6,000

1-4 ก.ค., 1-4 ธ.ค.52

35. อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

1,500

23 ก.ย. 52

หมวดเทคโนโลยีพลาสติก

36. เทคนิคการฉีดพลาสติกเบื้องต้น

5,000

13-15 ต.ค. 52

37. เทคนิคการฉีดพลาสติกขั้นสูง

3,000

22-23 ก.ค., 18-19 พ.ย.52

38. เทคนิคการเป่าภาชนะกลวง

3,000

29-30 ต.ค..52

39. การเตรียมพลาสติกเข้าสู่กระบวนการผลิต

1,500

24 มี.ค., 21 ส.ค., 22 ธ.ค.52

หมวดเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

40. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและแม่พิมพ์

6,000

3-6 พ.ย. 52

หมวดเทคโนโลยีอัตโนมัติ

41. PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

5,000

1-3  ก.ค.52

42. PLC ขั้นสูง (เชิงปฏิบัติการ)

5,000

6-8 ต.ค. 52

43. Microcontroller ระดับพื้นฐาน

5,000

9-11 พ.ย.52

44. Microcontroller ระดับขั้นสูง

5,000

8-10 ธ.ค.52

45. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

3,000

26-27 ส.ค.52

46. Sensors (เชิงปฏิบัติการ)

5,000

7-9 ก.ย. 52

47. ระบบควบคุมนิวแมติกด้วยสัญญาณไฟฟ้า

5,000

18-20 ส.ค.52

48. ระบบควบคุมไฮดรอลิกด้วยสัญญาณไฟฟ้า

5,000

19-21 ต.ค.52

49. การแสดงผลและควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (SCADA)

5,000

21-23 ก.ค.52

หมวดเทคโนโลยีการเชื่อม

50. การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียง ระดับ 2

28,000

16-30  พ.ย.52

51. การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียง ระดับ 1

13,000

24-31 ส.ค.52

52. เทคนิคการเชื่อม TIG

1,500

22 ก.ย.52

53. เทคนิคการเชื่อม MIG/MAG

1,500

26 ต.ค. 52

หมวดการพัฒนาบุคลากร

54. การพัฒนาผู้สอนในโรงงาน

1,500

5 ส.ค., 10 พ.ย. 52

55. เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก

1,500

15 ก.ย. 52

56. เป็นหัวหน้างานที่ดีได้อย่างไร

1,500

12 ต.ค.52

57. ผู้นำทีมงานอัจฉริยะ

1,500

4 ก.ย.52

58. การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

1,500

3 ธ.ค. 52

59. การบริหารอารมณ์ (EQ)

1,500

9 ก.ย., 1 ธ.ค.52

60. การบริหารความขัดแย้งในองค์กร

1,500

17 ก.ย. 52

61. การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

1,500

7 ต.ค. 52

62. ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข

1,500

26 พ.ย..52

63. การบริหารคนเก่ง

1,500

16 ธ.ค. 52

64. วิเคราะห์ Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3,000

24-25 พ.ย.52

65. การต่อรองเชิงธุรกิจ

1,500

17 ก.ย., 24 พ.ย..52

66. การบริหารโครงการ (Project Management)

3,000

14-15 ก.ค.52

หมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

67. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

5,000

20-25 ก.ค., 14-19 ก.ย.,
9-14 พ.ย.52

68. อันตรายจากสารเคมีและการควบคุม

1,500

 25 พ.ย.52

69. ความปลอดภัยในการใช้เครน

1,500

23 ก.ค., 9 ธ.ค.52

70. ความปลอดภัยง่ายนิดเดียว

1,500

15 ก.ย., 15 ธ.ค.52

       สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์  0-2913-2500-24 ต่อ 2616, 2617   โทรสาร  0-2913-2581  หรือ http://itdi.kmutnb.ac.th,  E-mail : bkf@kmutnb.ac.th (ขวัญฤทัย/ ข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4560 ครั้ง