สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  ในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อแรกเริ่มว่า โครงการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนไทย – เยอรมัน (Thai – German Teaching Aids Center : TGTAC) ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กร ความร่วมมือทางเทคนิคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit :  GTZ) โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด เพื่อให้ผู้สำเร็จจากระบบอาชีวะ และเทคนิคศึกษามีทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม  ซึ่งได้ปรับปรุงคุณภาพของระบบการเรียนการสอน ในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ครูช่างใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  สำนักได้ดำเนินการออกแบบ  และพัฒนาสื่อต้นแบบ  และส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากร  ด้านสื่อการเรียนการสอน  วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และจัดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
         ส่วนของการฝึกอบรม  สัมมนา  ทางสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ในการให้บริการและพัฒนาบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคลากรทั่วไป ในสาขาอาชีพทางด้านช่างเทคนิค  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายอุตสาหกรรม  ซึ่งการฝึกอมรมจะมีทั้งการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม  และเจาะลึกเฉพาะสาขาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ  รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์

 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 • การควบคุมมอเตอร์
 • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • มัลติมิเตอร์  และการประยุกต์ใช้งาน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาเครื่องกล

 • เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์ดีเซล
 • ไฟฟ้ารถยนต์
 • เครื่องปรับอากาศรถยนต์
 • ทฤษฎีฝึกฝีมือเบื้องต้น
 • งานวัดละเอียด
 • การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • การอ่านและเขียนแบบเบื้องต้น
 • ชิ้นส่วนเครื่องกล
 • งานกลึงเบื้องต้น
 • งานกัด
 • การส่งถ่ายกำลัง
 • งานเจียระไน
 • เทคโนโลยีซีเอ็นซี
 • นิวแมติกส์พื้นฐาน
 • ระบบไฮดรอลิก

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาขาทั่วไป

 • การใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรมภาคอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ
 • เทคนิคการเขียนตำราทางวิชาการ
 • การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระดับต้น
 • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม PageMaker และโปรแกรม Photoshop

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  หรือฝ่ายสื่อการเรียนการสอนสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ  กทม. 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ    2305 , 2313   0-2585-7590   0-2586-9017  โทรสาร  0-2585-7590  www.ited.kmutnb.ac.th

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2559 ครั้ง