ประกาศหอพักนักศึกษา
เรื่อง การชำระค่าสาธารณูปโภคของผู้พักอาศัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

ข้อ 4 ค่าสาธารูปโภคต่าง ๆ เรียกเก็บตามมิเตอร์ประจำห้อง ดังนี้

- ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 4 บาท

- ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 17 บาท

กำหนดให้ผู้เข้าพักจ่ายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา หรือหน่วยงานที่กำหนดในประกาศ ซึ่งให้เจ้าหน้าที่หอพักเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลตามมิเตอร์

 

ค่าปรับ

- ค่าปรับการชำระค่าสาธารรูปโภคช้ากว่ากำหนดต้องชำระค่าปรับ 50 บาท/เดือน

- ค่าปรับการชำระอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่าง ๆ ช้ากว่ากำหนด ต้องชำระค่าปรับครั้งละ 200 บาท

 

การชำระค่าสาธารณูปโภค(ครั้งแรก รอบเดือนมิถุนายน 2552)

สำนักงานหอพักนักศึกษาติดประกาศให้ผู้พักอาศัยรับทราบรายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป ที่บอร์ดหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา และเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2552 สำนักงานหอพักนักศึกษาจึง ได้ขยายเวลารับชำระฯ โดยไม่เรียกเก็บค่าปรับออกไปจากเดิมอีก คือ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2552 วันราชการ เวลา 08.00-18 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.00 น.

นักศึกษาที่ชำระค่าสาธารรูปโภคภายหลังจากที่กำหนดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

 

 

สำนักงานหอพักนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

13 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1443 ครั้ง