ประกาศ
กำหนดวันชำระค่าสาธารณูปโภค นักศึกษาหอพัก
รอบเดือนกรฎาคม ถึงรอบเดือนธันวาคม 2552

เพื่อให้การดำเนินการสำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภคของนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพัก

นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่พักอาศัยได้รับทราบล่วงหน้า สำนักงานหอพักนักศึกษา จึงขอประกาศให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ชำระค่าสาธารณูปโภค รอบเดือนกรกฏาคม ถึง รอบเดือนธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

วันเสาร์

รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 09.00 น.

รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 13.00 น.

-งดรับ-

รอบที่ 3 เวลา 16.00 - 17.30 น.

-งดรับ-

หมายเหตุ งด รับชำระค่าสาธารณูปโภค วันอาทิตย์ และ วันหยุดนขัตฤกษ์

 

วันที่รับชำระค่าสาธารณูปโภค รอบเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2552 ดังนี้

รอบเดือน

วันที่รับชำระ

กรกฏาคม 2552

วันที่ 1-7 สิงหาคม 2552

สิงหาคม 2552

วันที่ 1-7 กันยายน 2552

กันยายน 2552

วันที่ 1-7 ตุลาคม 2552

ตุลาคม 2552

วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2552

พฤศจิกายน 2552

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2552

ธันวาคม 2552

วันที่ 4-9 มกราคม 2553

 

ประกาศ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

สำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ.

15 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1228 ครั้ง