ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ และโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา  2553 ในระดับปริญญาตรี 2 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้ กลุ่มจังหวัดที่รับสมัคร กลุ่มโควต้าพื้นที่ : รับสมัครจากนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  ตราด  และสระบุรี  รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   และกลุ่มโควต้าเรียนดี : รับสมัครจากนักเรียน  นักศึกษาทั่วประเทศ  โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 2  คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
        คุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา  กลุ่มโควต้าพื้นที่ : ผู้สมัคร  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ป.วช หรือ ป.วส  ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีภูมิลำเนา  หรือ  ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  ตราด  และสระบุรี  มาอย่างน้อย  1  ปี  นับถึงวันที่สมัคร  ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้               กลุ่มโควต้าเรียนดี :  ผู้สมัครโควต้าเรียนดี  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ป.วช  หรือ  ป.วส  ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2551) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม     
        สอบข้อเขียนนักศึกษาโควต้าพื้นที่  วันเสาร์ที่  3  ตุลาคม  2552  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มจพ. ปราจีนบุรี เวลา  09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.          สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้าเรียนดี  วันอาทิตย์ที่  11  ตุลาคม  2552  อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มจพ. ปราจีนบุรี
กำหนดการสำหรับโควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี

        -  รับสมัครผ่านเว็บไซด์  :   27  กรกฎาคม -  11  กันยายน  2552
        -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี)   :     18   กันยายน  2552
        -  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี)              :     14    ตุลาคม   2552
        สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานวิชาการ  หรือ  งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  เลขที่  129  หมู่  21  ต.เนินหอม  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  (25230)  โทรศัพท์ 0-3721-7300   ต่อ  7014 , 7015 , 7027  หรือ  0-3721-7310  http://www.fitm.kmutnb.ac.th  หรือ http://www.kmutnb.ac.th

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11517 ครั้ง