ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท  และเงินค่าครองชีพ 1,000 บาท  สังกัดงานเลขานุการผู้บริหาร  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบีย[ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
2.  คุณวุฒิที่รับสมัคร
    -  วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
    3.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้ว ก่อนปิดวัน รับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
   3.2  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
   3.3  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
   3.4  ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
   3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ งานเลขานุการผู้บริหาร  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518      ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500 ต่อ 1011, 1012, 1121 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  (เว้นหยุดราชการ และวันเสาร์ – อาทิตย์)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3267 ครั้ง