บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร หลักสุตร/สาขา
ระดับปริญญาเอก 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หลักสูตรวิทยา่ศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
- แขนงวืิชาภาษาอังกฤษเพืิ่อธุรกิจและอุตสาหกรรม


         จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2552 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406 - 2417, 0-2913-2578 หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th
         ผู้สนใจสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2407

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2775 ครั้ง