งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือน สิงหาคม 2552  มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

ลำดับ
ที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

สถานที่จัด

หมายเหตุ

1

3 สิงหาคม 2552

13.00-16.00 น.

สัมมนาเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน”

ตึก 40 ปี สจพ.
ชั้น 9 ห้อง 901

มจพ. กรุงเทพฯ

2

5 สิงหาคม 2552

09.00-12.00 น.

สัมมนาเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน”

ห้องประชุมพวงคราม 1

มจพ. ปราจีนบุรี

3

11 สิงหาคม 2552

12.30-15.30 น.

สัมมนาเรื่อง
“เปิดเส้นทางอาชีพอสังหาริมทรัพย์สำหรับบัณฑิตใหม่”
โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ตึก 81
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 ห้อง 301

มจพ. กรุงเทพฯ

4

25 สิงหาคม 2552

13.00-16.00 น.

กิจกรรม Campus Recruitment
โดยบริษัทโกลว์ (Glow Group)

ตึก 81
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 ห้อง 301

มจพ. กรุงเทพฯ


     หมายเหตุ : สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด)
     
     สำหรับ มจพ. กรุงเทพได้ที่ :                                                                       
              - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.          
              - ศูนย์บริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ.                                
              - โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1131, 1169 หรือ 0-2587-4339


        สำหรับ  มจพ.  ปราจีนบุรีได้ที่ :
              - คุณกมลรัตน์  รัตนภานพ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชั้น 1  อาคารบริหาร
              - คุณอุไรวรรณ  เงาศรี  ชั้น 1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

              - คุณทินกร  ทรัพย์นิมิต  ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
              - คุณพัชรี  เกตุนิล  ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 886 ครั้ง