มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กำหนดจัดงาน ร้อยรัก  ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ "ลูก" ถึง "แม่"  ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม  2552  เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์  และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่ “แม่” ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ   ประจำปี   พ.ศ. 2552   และจะขอกล่าวถึงประวัติและความสำคัญ  กิจกรรมของวันแม่ ดังนี้

ประวัติวันแม่
         
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุoจนสามารถขยายขอบข่ายของงาน ให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความ สำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกัน ว่า วันแม่ของชาติ 
   ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
         
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
          2. จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ  
          3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
          4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่
     
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย ที่มา (www.MotherDay.com)

    วันนี้งานประชาสัมพันธ์จะขอนำความรู้สึกดีๆ ที่ลูกมีต่อแม่มาเล่าสู่กันฟังเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ   ประจำปี   พ.ศ. 2552   โดยการแสดงความเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาของ  มจพ.
                        


     

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3899 ครั้ง