ประกาศรับทุนการศึกษา

นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

1. น.ส.ศรัญญา บุตรหนัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 20,000 บาท

รับเงินทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ณ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. นายพลวัฒน์ ภาณุวัฒน์ภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท

2. น.ส.วรรณลดา วรวงศ์สกุล วทอ. จำนวน 20,000 บาท

3. น.ส.สุรอยยา ยูโซ๊ะยูด๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 20,000 บาท

4. น.ส.นลิน บุญรอด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 20,000 บาท

5. น.ส.ไพลิน แซ่คู คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 20,000 บาท

6. นายอัลลาฮัม รอนิง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 20,000 บาท

7. นายอิรฟัน แวหะมะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 20,000 บาท

รับเงินทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

กรุงเทพฯ ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS

ปราจีนบุรี ณ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

1. น.ส.ดุสิตา สาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

2. น.ส.ปริศนา รักขพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 22,000 บาท

รับเงินทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

กรุงเทพฯ ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS

ปราจีนบุรี ณ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร


***********************************

 

งานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

30 ก.ค. 2552

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กิจการนักศึกษา

31 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4371 ครั้ง