นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ.

ปีการศึกษา 1/2552 เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1). ใบคำร้องทั่วไป (ซื้อที่กองคลัง)

2.) ใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 1/2552

3). สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนา)

4). สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนา)

โดย... เขียนคำร้องทั่วไป แนบเอกสารลำดับที่ 2), 3), 4) นำไปยื่นที่ กองคลัง ชั้น 1 ตึก TGGS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

6 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2463 ครั้ง