ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบการให้บริการรายงาน
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี ลักษณะ 3 มิติ
ตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย จำนวน 1 ระบบ

7 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 921 ครั้ง