เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ได้จัดโครงการซึ่งเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา จำนวน ๒ โครงการ คือ

1.)  SCG  Excellent  Iternship Program

     – โครงการรับนิสิตนักศึกษาปีที่ ๓ เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในสาขาวิชาชีพต่างๆ

2.) Drawing Your Career with SCG Career Camp

     - โครงการรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าเป็นพนักงาน  SCG ใน

สาขาวิชาชีพต่างๆ

        ทั้งนี้จะมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเป็นพื้นที่จัดบอร์ดแสดงข้อมูลบริษัทและราย

ละเอียดโครงการสำหรับผู้ที่สนใจเวที และ  บูธสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับสมัคร โดยไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้วันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

        สอบถามรายละเอียด โทร.0-2586-3429, 08-1994-6699 Email: chatchro@scg.co.th

(ขวัญฤทัย ข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 969 ครั้ง