ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การจัดเสวนาการกุศล เรื่อง “ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำธุรกิจอย่างไรจึง เจ๊ง/ไม่เจ๊ง ” ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552
เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และได้รับเกียรติจากคุณเทพ โพธิ์งาม นักแสดง และนักธุรกิจ มาเป็นวิทยากรดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ ซึ่งเงินรายได้จากการจัดงานจะนำไปซื้อสื่อการสอนอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ ให้กับโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน โรงเรียนทุงคาวิทยา จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม  2552
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม โทร 0-2913-2500 ต่อ 3282 ,3236
(ขวัญฤทัย ข่าว )

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1406 ครั้ง