ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักฯ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศ และแผนการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ตามมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยสามารถดาวน์เอกสารการสมัครและรายละเอียด ที่นี่
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักฯ กองบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1192

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1161 ครั้ง