ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาก่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการตรวจสอบและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง

10 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 946 ครั้ง