ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ผู้กู้ยืมท่านใดที่จ่ายค่าเทอม 1/2551 และ 2/2551 ไปก่อนด้วยตนเอง ให้ติดต่อเพื่อขอเบิกเงินคืนได้ที่กองคลัง อาคาร TGGS ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถ้าไม่เบิกภายในวันที่กำหนด กองคลังจะส่งคืนธนาคารกรุงไทย เพื่อลดยอดหนี้รายบุคคลต่อไป

13 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7005 ครั้ง