ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

-   คุณวุฒิปริญญาเอกทางการศึกษาหรือวิจัยทางการศึกษาหรือวิธีการสอนและจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านครุศาสตร์

หรือการศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา

        ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0-2913-2500-24

ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

 

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1368 ครั้ง