คณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการประจำปี2552กำหนดจัดงาน"ด้วยรักและผูกพันธ์"แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร ์ที่ 21 กันยายน  2552 ระหว่าง  เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดงชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ ราชการจำนวน 15 คนประกอบด้วย

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
สังกัดหน่วยงาน
1
อาจารย์ศิลปชัย   ยุทธชนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
อาจารย์อรรถกริช  ยิ่งวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
อาจารย์มณฑา   ผุดฉวี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4
อาจารย์ณรัตน์    สุทธจิตต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5
นายไพฑูรย์    คงประชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปรีชา อ่องอารี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรพงษ์   รัตนโภคา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
อาจารย์สุพงศ์     เพชรสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
ดร.กุลพัฒน์
วัฒนกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
อาจารย์ศิริวรรณ รักการงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
นางสุมาลี ทองรอด
สำนักหอสมุดกลาง
12
นางสาวบุญชู นวลประเสริฐ
สำนักงานอธิการบดี
13
นางสาวอัญชนี แช่มสาคร
สำนักงานอธิการบดี
14
นายพันธ์ แก้วประภา
สำนักงานอธิการบดี
15
นายทม จันทร์ชุ่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ.โทร.1154, 1173-4 (ขวัญฤทัย ข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 10084 ครั้ง