ประกาศ กองทุน กรอ.

          นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2551 ที่ยังไม่ได้ทำเรื่องเบิกเงินคืน ให้นำเอกสารยื่นขอเบิกเงินคืนได้ที่กองคลัง ตึก TGGS ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552

หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในกำหนด กองคลังจะทำการส่งเงินคืนให้ธนาคารกรุงไทย เพื่อลดยอดหนี้รายบุคคลต่อไป

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ที่ยังไม่ยื่นเอกสารขอรับเงินคืน ปีการศึกษา 2551

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1
4966461099
นายวชิระ ก้อนชัยภูมิ
9,500.00
9,250.00
2
4935060097
นายนิเวศน์ พรรัตน์
9,300.00
9,250.00
3
4921360063
นายนครินทร์ ศิรเจริญ
-
9,050.00
4
5041063222
น.ส.รัตนาวดี จันทรพรหมรินทร
-
8,750.00
5
4910061060
นายธานี งามสง่า
10,400.00
10,150.00
6
4910160888
นายพลากร อรวิจิตร
9,900.00
10,050.00
7
4920262120
นายอัครเดช ผลานันต์
-
9,350.00
8
4910560046
นายพชร จุ้ยพลอย
-
10,150.00
9
4910750266
นายพงศ์พณิช สนธิกุล
-
9,550.00
10
5110163259
นายธีรพงศื เกตุแก้ว
10,900.00
10,050.00


21 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2887 ครั้ง